مجلاتفقه و تاریخ تمدن


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مدیر مسئول: دکتر عباس‌علی تفضلی

سردبیر: دکتر عباس‌علی تفضلی

مدیر داخلی: دکتر شهربانو دلبری

هیئت تحریریه: دکتر حسین الهی، دکتر عباس‌علی تفضلی، دکتر مهدی جلیلی، دکتر‌سید ‌احمدرضا خضری، دکتر علیرضا فیض، دکتر حسین قرچانلو، دکتر ابوالقاسم گرجی، دکتر جمال موسوی، دکتر‌محمود مهدوی دامغانی، دکتر جواد هروی

نشانی: مشهد، قاسم آباد، فلکه مادر، مجتمع علوم انسانی، دفتر مجله تخصصی فقه و تاریخ تمدن

تلفکس:36613189(025)

وب سایت: http://js.mshdiau.ac.ir

پست الکترونیک: elahian2005@mshdiau.ac.ir 


آرشیو نشریه: