مجلاتاندیشه تقریب


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى

مدیر مسئول: على‏اصغر اوحدى

شورای سردبیری: سید حسین هاشمى، عزّالدین رضانژاد، مرتضى محمّدى

نشانی: تهران، خ آیت اللّه طالقانى، نرسیده به چهارراه شهیدمفتح، شماره357 ، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، معاونت فرهنگى و پژوهشى

وب سایت: http://taqrib.journal.taqrib.info

 


آرشیو نشریه: