جغرافیای طبیعی - علمی-پژوهشی

جغرافیای طبیعی


 


رتبه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان

مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی

سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی

نشانی: لارستان، ابتدای بزرگراه دکتر دادمان، مجتمع دانشگاهی کوثر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان.

تلفن : 2250884(0781)   فکس: 2248910(0781)

وب سایت: http://iaularestan.ac.ir

پست الکترونیک:   pajouheshlar@yahoo.com


آرشیو نشریه: