مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران -

مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران


 توقف انتشار 


صاحب امتیاز: اداره کل هنرهای زیبا وزارت فرهنگ و هنر مرکز پژوهش های  مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران
مدیر مسئول: محمود خلیقی
سردبیر: علی بلوکباشی

آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول