علوم حرکت انسان -

علوم حرکت انسان


 توقف انتشار

این مجله از سال دوم به دو مجله به نام های 1. رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش ،2. فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی تفکیک شده است.


دوره انتشار: فصلنامه

موضوع مطالب: تربیت بدنی 

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیرمسئول: دکتر خسرو ابراهیم

سردبیر: دکتر سجاد احمدی زاد 

مدیر داخلی: محمد پورکیانی

هیات تحریریه: دکتر خسرو ابراهیم، سجاد احمدی زاد، محمدعلی اصلانخانی، حمید رجبی، فرهاد رحمانی نیا، رحیم رمضانی نژاد، علیرضا سلیمی آوانسرحیدر صادقی، بهروز عبدلی، عیدی علیجانی، سید امیراحمد مظفری، مهدی نمازی زاده، مهوش نوربخش، مریم نورشاهی، محمدکاظم واعظ موسوی، فریبرز هوانلو

نشانی: تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دفتر مجله علوم حرکت انسان


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات