آموزه های فقه مدنی - علمی-پژوهشی

آموزه های فقه مدنی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی 

مدیر مسئول: محمد باقر فرزانه 

سردبیر: محمد واعظ زاده خراسانی 

مدیر اجرایی: محمدامین انسان 

هیئت تحریریه: دکتر محمد امامی، دکتر احمد باقری، دکتر محسن جهانگیری، دکتر محمدحسن حائری، دکتر محمدتقی فخلعی، دکتر محمدصادق موسوی، دکتر سیدابوالقاسم نقیبی، آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی 

نشانی: مشهد، 461-91735 

تلفکس: 32230772(051)

وب سایت: http://www.aqr.ir

پست الکترونیک: razaviunmag@gmail.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹