آموزه های قرآنی - نشریه علمی (وزارت علوم)

آموزه های قرآنی (نشریه علمی وزارت علوم)


توقف انتشارشناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۱
مدیر مسئول: محمد باقر فرزانه
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر سیدمحمد باقر حجتی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵