نامه فرهنگ و ارتباطات -

نامه فرهنگ و ارتباطات

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، مدیریت پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

مدیر مسئول: سید مجید امامی

 سردبیر: محمد رضا روحانی 

مدیر اجرایی : حدیثه اسفندیار

هیات تحریریه: اسماعیل اسفندیاری، رفیع الدین اسماعیلی، حسین بابایی مجرد، علی پاپلی، رامین چابکی، طیبه دهقان پور فراشاه، محمد حسین ساعی، حسین سرفراز، احسان شاه قاسمی، محمدحسین شعاعی، میثم صداقت زاده، مجتبی صمدی، سید عبدالرسول علم الهدی، محسن عباس زاده، میثم فرخی، فرشاد مهدی پور، محمدصادق نصرالهی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق، مرکز تحقیقات، گروه دین، فرهنگ و ارتباطات، دفتر مجله

تلفن: 88575025(021)  فکس: 88575024(021)

پست الکترونیک: lcc@isu.ac.ir 

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول