تحقیقات زنان(مطالعات زنان) -

تحقیقات زنان(مطالعات زنان)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز:  انجمن ایرانی مطالعات زنان

مدیر مسئول:  دکتر نسرین مصفا

سردبیر:  دکتر شکوه نوابی نژاد

نشانی: تهران- صندوق پستی: 176-13145

تلفن:   88310535، 88310534(021)   فکس: 88310535(021)

وب سایت: http://www.iraws.ir

پست الکترونیک:  info@Iraws.ir


آرشیو نشریه: