پیام باستان شناس - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

پیام باستان شناس


 


درجه علمی: علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 

مدیر مسئول: دکتر سعید گنجوی 

سردبیر: دکتر حمیدرضا ولی پور 

مدیر اجرایی: دکتر امیر صادق نقشینه 

هیئت تحریریه: دکتر محمود طاووسی، دکتر محمد رحیم صراف، دکتر علیرضا هژبری نوبری، دکتر بهمن فیروزمندی، دکتر حمید خطیب شهیدی، دکتر سید علی اصغر میرفتاح 

نشانی: ابهر،کیلومتر 4 جاده ترانزیت ابهر، خرمدره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 

تلفن:5272600(0242)      فکس: 5226988(0242)

وب سایت: http://www.abhariau.ac.ir

پست الکترونیک: archaeology@iau-abhar.ac.ir 


آرشیو نشریه: