مطالعات تربیتی و روانشناختی خانواده -

مطالعات تربیتی و روانشناختی خانواده


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر زهره برقعی
ناشر: جامعه الزهرا
p-issn: ۲۷۱۷-۳۲۶۷
صاحب امتیاز: جامعه الزهرا (س)
سردبیر: حجت الاسلام حسین رضائیان بیلُندی
مدیر داخلی: زهرا حیدری
هیئت تحریریه: دکتر معصومه اسماعیلی، دکترمریم السادات فاتحی زاده، دکتر محمد مهدی صفورایی، دکتر علی نقی فقیهی، دکتر محمدرضا احمدی، دکتر هادی حسین خانی نائینی، دکتر محمدرضا سالاری فر، دکتر محمد صادق شجاعی، دکتر محمد دولتخواه
آدرس: قم، سالاریه، بلوار بوعلی سینا، جامعةالزهرا (س)
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۱۲۳۴۲
وب سایت: https://mtr.jz.ac.ir/
پست الکترونیکی: fpes@jz.ac.ir
فکس: ۰۲۵۳۲۹۲۵۱۱۰

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات