جستارهای تاریخ اسلام -

جستارهای تاریخ اسلام


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: نجمه صالحی
مدیر مسئول: دکتر زهره برقعی
ناشر: جامعه الزهرا
p-issn: ۲۸۲۱-۱۳۶۷
صاحب امتیاز: جامعه الزهرا سلام الله علیها
سردبیر: دکتر حسین قاضی خانی
مدیر داخلی: زهرا حیدری
هیئت تحریریه: دکتر فاطمه جان احمدی، دکتر محسن رنجبر، دکتر زهرا روح اللهی امیری، دکتر صدیقه شاکری حسین آباد، دکتر ناهید طیبی، دکتر سید حسین فلاح زاده، دکتر حسین حسینیان مقدم
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۱۲۳۴۲
وب سایت: https://jte.jz.ac.ir/
پست الکترونیکی: jta@jz.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات