سیاست ها و تحقیقات اقتصادی - نشریه علمی (وزارت علوم)

سیاست ها و تحقیقات اقتصادی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۸۲۱-۱۷۴X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۱
جانشین سردبیر/قائم مقام: خالد احمدزاده
مدیر مسئول: بختیار جواهری
ناشر: دانشگاه کردستان
صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: پرویز محمدزاده
هیئت تحریریه: پرویز محمدزاده، حسین راغفر، فاتح حبیبی، علی فقه مجیدی، حامد قادرزاده، اسفندیار جهانگرد
تلفن: ۰۸۷۳۳۶۶۴۶۰۰
وب سایت: https://jepr.uok.ac.ir/
پست الکترونیکی: Jepr@uok.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات