بررسی های مدیریت رسانه -

بررسی های مدیریت رسانه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: دانشگاه تهران
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سردبیر: طاهر روشندل اربطانی
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: داتیس خواجه ئیان
مدیر اجرایی: دبیر اجرایی: سعید قنبری
هیئت تحریریه: علی اکبر فرهنگی، یحیی کمالی‌پور، نیک حاجلی، احمد ضابطی جهرمی، حسن خجسته باقرزاده، حسن بشیر، سید مهدی شریفی، سید وحید عقیلی، مهدخت بروجردی علوی، سید محمد مهدی زاده، پانته‌آ فرودی، سمیه لبافی
آدرس: تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و بزرگراه چمران، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، کتابخانه، طبقه همکف، دفتر مجلات دانشکده مدیریت.
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۷۶۳۷
وب سایت: https://mmr.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jmmr@ut.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۰۰۶۴۷۷
کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات