پژواک جامعه -

پژواک جامعه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
e-issn: ۲۸۲۱-۱۲۹۴
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: مهدی زمانی
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
سردبیر: دکتر رضا شعبانی
مدیر داخلی: دکتر حسینعلی قربانی
مدیر اجرایی: علی حبیبی
هیئت تحریریه: دکتر رضا شعبانی، دکتر جمشید آزادگان، دکتر نصرالله حکمت، دکتر علی بیگدلی، دکتر محمدرضا علم، دکتر فاطمه جان احمدی، دکتر مرتضی دهقان نژاد، دکتر عبدالله ناصری طاهری، دکتر امامعلی شعبانی، دکتر سعید معیدفر، دکتر مریم جلالی
وب سایت: http://www.pezhvakejameejournal.ir/
پست الکترونیکی: jpezhvak@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات