تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق -

تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر آیدا مخترع
p-issn: ۳۶۳۱-۲۷۸۳
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی آپادانا
سردبیر: دکتر علی اصغر حاتمی
مدیر داخلی: مهندس قاسم کشاورزی
مدیر اجرایی: مهدی عاشور
هیئت تحریریه: دکتر محمدرسول آهنگران، دکتر حسن حق شناس، دکتر علی اصغر حاتمی، دکتر سید مجتبی واعظی، دکتر جواد صالحی، دکتر ابراهیم عباسی، دکتر افشین جعفری، دکتر حسین آل کجباف، دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری، دکتر علیرضا تقی پور، دکتر ابولفضل علیشاهی قلعه جوقی، دکتر حسین آقایی جنت مکان، دکتر حسن خسروی، دکتر آیدا مخترع، دکتر محمدجواد سامی، دکتر عبدالکریم شاحیدر، دکتر علی غلامعلی
آدرس: فارس شیراز منطقه شهرداری یک، میدان معلم، خیابان ایمان شمالی، ساختمان مرکزی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
تلفن: ۰۷۱۳۶۹۸۷
وب سایت: https://jmirl.apadana.ac.ir/
پست الکترونیکی: Journal@apadana.ac.ir
فکس: ۰۷۱۳۳۶۰۵۰۳۱
کد پستی: ۷۱۸۷۹۸۵۴۴۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات