آموزه -

آموزه


 توقف انتشار 


 دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: سازمان‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ اصفهان‌ 

مدیر مسئول: غلامرضا جنتیان 

سردبیر: سیدمهدی آل صاحب فصول 


آرشیو نشریه: