مطالعات آموزش زبان فارسی -

مطالعات آموزش زبان فارسی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: بهاءالدین اسکندری
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
p-issn: ۲۵۳۸-۶۰۴۲
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
سردبیر: محمود مهرآوران
هیئت تحریریه: محمود بشیری، احمد رضایی، رضامراد صحرایی، محمد فولادی، یحیی کاردگر، عباسعلی وفایی، محمدرضا یوسفی، سید اسماعیل فرجی
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۳۲۸۴۷
وب سایت: http://maz.journals.miu.ac.ir/
پست الکترونیکی: maz.journals@miu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات