هنرهای صناعی ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

هنرهای صناعی ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر مسئول: دکتر عباس اکبری
ناشر: دانشگاه کاشان
صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر امیر حسین چیت سازیان
مدیر داخلی: ابوالفضل عرب بیگی
هیئت تحریریه: پروفسور هادی ندیمی، دکتر سید سعید سید احمدی زاویه، دکتر احمد اکبری، دکتر حسین زمرشیدی، دکتر عباس اکبری، دکتر علی رضا طاهری، دکتر امیرحسین چیت سازیان
آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر، دفتر نشریه هنرهای صناعی ایران
تلفن: ۰۹۱۹۷۴۵۰۲۶۳
وب سایت: http://hsi.kashanu.ac.ir/
پست الکترونیکی: hsi.kashan@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات