ارغنون -

ارغنون


 توقف انتشار شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: احمد مسجد جامعی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت تحریریه: شورای نویسندگان: یوسف اباذری، حسین پاینده، مراد فرهاد پور، علی مرتضویان

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات