مطالعات سبک شناختی قرآن کریم -

مطالعات سبک شناختی قرآن کریم


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۶۷۶-۶۰۳۵
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: عسگر بابازاده اقدم
ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
p-issn: ۲۶۴۵-۵۷۱۴
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی خوی
سردبیر: خلیل پروینی
مدیر داخلی: حسین خانی کلقای
هیئت تحریریه: مرتضی قائمی، عبدالاحد غیبی، امیر مقدم متقی، رضا امانی، علی حاجی خانی، زهره اخوان مقدم، علیرضا نظری، سید مهدی مسبوق
آدرس: خوی- انتهای بلوار امام صادق (ع) –دانشکده علوم قرآنی خوی
تلفن: ۰۴۴۳۶۳۴۷۴۲۴
وب سایت: http://style.quran.ac.ir/
پست الکترونیکی: khoy.journal@gmail.com
کد پستی: ۵۸۱۶۷۸۳۳۱۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲