جستارنامه ادبیات تطبیقی -

جستارنامه ادبیات تطبیقی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۶۴۵-۴۸۷۴
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمد حسین فلاح
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۶۴۵-۴۸۸۲
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
سردبیر: دکتر محمود صادق زاده
مدیر داخلی: دکتر امین نعیمی
هیئت تحریریه: علی اصغر دادبه، محمد غلامرضایی، احمدرضا یلمه‌ها، محمدکاظم کهدویی، عبدالرضا مدرس زاده، علی اکبر جباری، سیدمحمد انوشه، آسیه ذبیح نیا عمران، سیدمحمدباقر کمال الدینی، سیما صیادیان، آنیتا لشکریان، ماندانا منگلی، محمود صادق زاده
وب سایت: http://www.jostarnameh.ir/
پست الکترونیکی: jostarnameh@iauyazd.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷