پژوهشنامه حقوق فارس -

پژوهشنامه حقوق فارس


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر اسماعیل شاهسوندی
صاحب امتیاز: یاسر شاکری
سردبیر: دکتر غلامحسین رضائی
مدیر داخلی: ابوالحسن ابوالحسنی
مدیر اجرایی: دکتر محمدعلی شیخ موحد
هیئت تحریریه: دکتر ارسلان اشرافی، دکتر غلامحسین رضائی، دکتر امیرحسین رهگشا، دکتر علیرضا صالحی، دکتر محمد غریبی، دکتر محمد قربان زاده
وب سایت: http://www.pzhfars.ir/
پست الکترونیکی: pzh.fars@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات