تمدن حقوقی -

تمدن حقوقی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر سبحان طیبی
صاحب امتیاز: یاسر شاکری
سردبیر: دکتر عباس پورهاشمی
مدیر داخلی: دکتر کمیل پورضیائی
مدیر اجرایی: حذف فرمایید
هیئت تحریریه: دکتر روح الله اکرمی، دکتر پرویز باقری، دکتر مهراب داراب پور، دکتر مرتضی رحیمی، دکتر جواد صالحی، دکتر محمد غریبی، دکتر محمدجواد فتحی، دکتر ناصر قاسمی، دکتر علی مشهدی
وب سایت: http://www.pzhfars.ir/
پست الکترونیکی: pzh.fars@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات