مطالعات علوم قرآن -

مطالعات علوم قرآن


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: نجف لک زایی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن)
سردبیر: محمد صادق یوسفی مقدم
هیئت تحریریه: غلامحسین اعرابی، سیدعبدالرسول حسینی‌زاده، محمد تقی دیاری بیدگلی، سیدجعفر صادقی فدکی، محمد فاکر میبدی، محمدعلی مبینی، محمدعلی محمدی، فرج الله میرعرب
وب سایت: http://jqss.isca.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات