سیره پژوهی اهل بیت -

سیره پژوهی اهل بیت


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر سید علیرضا واسعی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
p-issn: ۲۵۳۸-۵۶۸۲
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی - پژوهشکده اسلام تمدنی
سردبیر: دکتر سید علیرضا واسعی
مدیر اجرایی: سمانه خلیلی فر
هیئت تحریریه: دکتر مهدی ابراهیمی، دکتر حسین الاهی نژاد، دکتر محمد باغستانی کوزه گر، دکتر مصطفی صادقی، دکتر نعمت الله صفری فروشانی، دکتر نجف لک زایی، دکتر سید علیرضا واسعی
آدرس: مشهد، چهار راه خسروی ، خیابان شهید رجایی، دفتر تبلیغات اسلامی،پژوهشکده اسلام تمدنی.طبقه سوم .دفتر مجله سیره پژوهی اهل بیت(ع)
تلفن: ۰۵۱۳۲۲۱۸۱۰۵
وب سایت: http://sirepajouhi.isca.ac.ir/
پست الکترونیکی: samanehkhalilifar@gmail.com
فکس: ۰۲۱۳۲۲۱۸۱۰۵
کد پستی: ۹۱۳۴۶۸۳۱۸۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴