کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: سالنامه
مدیر مسئول: سعید کامیابی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۴۷۶-۳۵۸۶
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: حسن فرجی سبکبار
مدیر داخلی: محمدرضا زند مقدم
مدیر اجرایی: رحیمه جوادیان
هیئت تحریریه: جعفر جوان، زهرا حجازی زاده، پرویز ضیائیان، علی حاجی نژاد، بیژن رحمانی، سید اسکندر صیدایی، محمدسعدی مسگری سقزلو
تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۴۲۳۹
وب سایت: http://gisrs.semnaniau.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات