مطالعات عمران شهری -

مطالعات عمران شهری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۴۷۳۵-۲۵۸۸
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: پاکزاد آزادخانی
صاحب امتیاز: پاکزاد آزادخانی
سردبیر: سعید ملکی
مدیر داخلی: زهرا عبداللهی پور
مدیر اجرایی: سامیه آزادخانی
هیئت تحریریه: دکتر پاکزاد آزادخانی، دکتر سعید ملکی، دکتر ماریا کرد جمشیدی، دکتر محمد سلاورزی زاده، دکتر حجت شیخی، دکتر جمال خداکرمی، دکتر علیرضا پنجستونی، دکتر سهراب قایدی، دکتر نازنین نصراللهی، دکتر نادر زالی، دکتر اکبر اصغری زمانی، دکتر داریوش رحیمی، دکتر عباس علیپو
تلفن: ۰۹۱۸۸۴۱۵۵۷۸
پست الکترونیکی: editor.utojournals@gmail.com
کد پستی: ۶۹۳۱۷۷۶۳۳۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات