معماری شناسی -

معماری شناسی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: هما حبیبیان
مدیر مسئول: رضا علیپور
صاحب امتیاز: رضا علیپور
سردبیر: سمیه امیدواری
هیئت تحریریه: دکتر صادق صید بیگی، دکترالهام پورمهابادیان، دکتر اسماعیل دویران، دکتر علی صادقی حبیب الله، دکتر ناهید صادقی پی، دکترمحمد کاظمی، دکتر مرجان منتظری، دکترامین لطیفی، دکترمحمود ملکیان، دکتر صابر زارعی، دکتراکرم نوروزی، دکتر مریم امیدواری، دکترنسا خزائی، دکتره
آدرس: شیراز، صدرا، بلوار امام خمینی، مجتمع فردوسی، فضای دوم مجتمع، بخش اداری، طبقه اول، واحد اول
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۳۷۱۴۲
وب سایت: http://www.memarishenasi.ir/
فکس: ۰۲۱۸۹۷۷۱۳۴۴
کد پستی: ۷۱۹۹۷۱۵۵۸۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات