گفتمان فقه حکومتی -

گفتمان فقه حکومتی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: مصطفی جعفرپیشه فرد
صاحب امتیاز: مصطفی جعفرپیشه فرد
سردبیر: سید حمید جزایری
مدیر داخلی: محمدحسین زکی
هیئت تحریریه: سید سجاد ایزدهی، یعقوبعلی برجی، اکرم برکات، علی اکبر ترابی شهرضایی، محمد سعید جبل عاملی، سید حمید جزایری، مصطفی جعفرپیشه فرد، علی رحمانی سبزواری، احمد رهدار، ابوالقاسم علیدوست، رضا مختاری، سید علی موسوی
آدرس: قم، بنیاد، بلوار شهید کریمی، میدان جوان، خیابان قمربنی هاشم کوچه 5 فرعی 5 پلاک 55
پست الکترونیکی: fiqhehokomati@chmail.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات