دانش سیاسی و بین المللی - نشریه علمی (وزارت علوم)

دانش سیاسی و بین المللی (نشریه علمی وزارت علوم)

توقف انتشار


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ شهریور ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه اصفهان
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
وب سایت: https://pik.ui.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات