جغرافیا و توسعه فضای شهری - علمی-پژوهشی

جغرافیا و توسعه فضای شهری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: براتعلی خاکپور

سردبیر: محمدرحیم رهنما

هیئت تحریریه: عیسی ابراهیم زاده، محمد اجزا شکوهی، براتعلی خاکپور، محمد رحیم رهنما، عباس سعیدی، محمد سلیمانی مهرنجانی، علی اکبر عنابستانی، زهره فنی، اصغر نظریان، عزت الله مافی، Ray Wyatt

نشانی: مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری

تلفن: 38805275(051)     فکس: 38807060(051)

وب سایت: http://jgusd.um.ac.ir

پست الکترونیک: jud@um.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۳
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵