کتاب مهر -

کتاب مهر


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انتشارات سوره مهر

مدیر مسئول: محسن مومنی شریف

سردبیر: حیدر ایمنی

هیئت تحریریه: فهیمه محمد سمسار، محمدعلی شادزاد، امین نادری

نشانی: تهران - خیابان حافظ - خیابان رشت - پلاک 23 - شرکت انتشارات سوره مهر

تلفن: 61942(021)

وب سایت: http://www.sooremehr.ir

پست الکترونیک: sales@sooremehr.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم کتابداری
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: انتشارات سوره مهر

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول