جغرافیا و مخاطرات محیطی - نشریه علمی (وزارت علوم)

جغرافیا و مخاطرات محیطی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۳۸۳-۳۰۷۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر سید رضا حسین زاده
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
p-issn: ۲۳۲۲-۱۶۸۲
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمد رحیم رهنما
مدیر داخلی: دکتر ندا محسنی
هیئت تحریریه: دکتر بهروز ساری صراف، دکتر شعبان شتایی جویباری، دکتر منیژه قهرودی تالی، دکتر ابوالفضل مسعودیان، دکتر جعفر جوان، دکتر احمد نوحه گر، دکتر زهرا بیگم حجازی زاده، دکتر حسین نگارش، دکتر مجتبی یمانی، دکتر بختیار فیضی زاده، دکتر مسعود مینائی***اعضای هیات تحریریه بین المللی: .Prof. Victor R. Baker، .Prof. Ziyadin Çakir، Prof , Gao-Lin Wu
آدرس: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دکتر علی شریعتی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی
وب سایت: https://geoeh.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: geo.eh@ferdowsi.um.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲