جغرافیا و مخاطرات محیطی - علمی-پژوهشی

جغرافیا و مخاطرات محیطی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر حمید شایان

سردبیر: دکتر سید رضا حسین زاده

مدیر اجرایی: دکتر سلیمان صادقی

هیات تحریریه: ویکتور بیکر، زهرا بیگم حجازی زاده، سید زضا حسین زاده، بهروز ساری صراف، حمید شایان- ، شعبان شتایی جویباری، منیژه قهرودی تالی، ابوالفضل مسعودیان- ، احمد نوحه گر، حسین نگارش، سعدالله ولایتی، مجتبی یمانی

نشانی: مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیط

تلفن: 833-8796829(0511) فکس: 8794144(0511)

وب سایت:  http://jm.um.ac.ir

 

پست الکترونیک:  Geo.eh@um.ac.ir

 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸