پژوهش های مالیه اسلامی -

پژوهش های مالیه اسلامی


مجله پژوهش های مالیه اسلامی با محوریت توسعه الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی و به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور راه اندازی گردیده است.  نشریه پژوهش های مالیه اسلامی (پیک اقتصادی) از سال 1390 با نشر الکترونیکی پیش شماره فعالیت رسمی خود را در عرصه مطبوعات آغاز کرد.این نشریه در حال حاضر با دریافت مقالات مرتبط در زمینه تخصصی مالیه اسلامی و داوری آنها در سطح علمی- پژوهشی تلاش دارد تا رتبه خود را به سطح علمی-پزوهشی ارتقا دهد.


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: دکتر اصغر ابوالحسنی

سردبیر: دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

مدیر اجرایی: محمدرضا بابایی سمیرمی

هیات تحریریه: دکتر نادر مهرگان - دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان، دکتر سید محمدرضا سید نورانی -  دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محسن مهرآرا -  دانشیار دانشگاه تهران، دکتر هادی غفاری -  دانشیار دانشگاه پیام نور، دکتر فتح ا... تاری -  دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر فرهاد خداداد کاشی -  دانشیار دانشگاه پیام نور، دکتر صادق علی موحدمنش -  استادیار دانشگاه پیام نور، دکتر اصغر ابوالحسنی -  استادیار دانشگاه پیام نور، دکتر علی حسن زاده -  دانشیار پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر سعید راسخی -  دانشیار دانشگاه مازندران، دکتر علی رضا پورفرج -  دانشیار، دکتر داوود منظور -  دانشیار

نشانی: مازندران، ساری، کیلومتر هفت خزرآباد، دانشگاه پیام نور مازندران، اداره پژوهش و کارآفرینی، دفتر نشریه پژوهش های مالیه اسلامی

.تلفکس: 2133246(0151)

وب سایت: http://ifr.journals.pnu.ac.ir/

پست الکترونیک: economicjournal@pnu.ac.ir 


آرشیو نشریه: