مطالعات داستانی -

مطالعات داستانی


این نشریه از سال 1389 با نام «اسطوره و داستان» (پیک نور زبان و ادبیات فارسی)  در 'گروه نشریات تخصصی - دانشگاهی کشور  منتشر شده، از تیرماه سال 1391 با تصویب کمیسیون علوم انسانی «نشریات» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به نشریه «مطالعات داستانی» تغییر نام یافت.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: سالنامه
مدیر مسئول: دکتر حسین یزدانی
ناشر: دانشگاه پیام نور
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
سردبیر: دکتر فاطمه کوپا
مدیر داخلی: دکتر ایوب مرادی
هیئت تحریریه: دکتر سجاد آیدنلو، دکتر احمد امیری خراسانی، دکتر محمد صادق بصیری، دکتر سید احمد پارسا، دکتر حکیمه دبیران، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر علی محمد سجادی، دکتر فاطمه کوپا، دکتر مصطفی گرجی، دکتر فاطمه معین الدینی، دکتر مهدی نیک منش، دکتر سیدعلی قاسم زاده، دکتر نرگس محمدی بدر، دکتر حسین یزدانی**عضای هیات تحریریه بین المللی: دکترعلی تمیزل، دکتر آدلا نیکولتا چیرو
وب سایت: https://pl.journals.pnu.ac.ir/
پست الکترونیکی: literaturejournal@pnu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱