مطالعات داستانی -

مطالعات داستانی


این نشریه از سال 1389 با نام «اسطوره و داستان» (پیک نور زبان و ادبیات فارسی)  در 'گروه نشریات تخصصی - دانشگاهی کشور  منتشر شده، از تیرماه سال 1391 با تصویب کمیسیون علوم انسانی «نشریات» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به نشریه «مطالعات داستانی» تغییر نام یافت.


رتبه علمی: علمی - تخصصی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر فاطمه کوپا

مدیر اجرایی: دکتر حسین یزدانی

هیات علمی: دکتر محمد جعفر یاحقی (استاد، دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر حکیمه دبیران (استاد، دانشگاه تربیت معلم)، دکتر مصطفی گرجی (دانشیار، دانشگاه پیام نور)، دکتر علی محمد پشتدار (دانشیار، دانشگاه پیام نور)

وب سایت: http://pl.journals.pnu.ac.ir/


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰