پارسه -

پارسه


نشریه پارسه مجله ای علمی است که توسط دانشجویان انجمن تاریخ دانشگاه شیراز منتشر می شود. پرتال جامع علوم انسانی برای حمایت از نشریات دانشجویی نشریه فوق را در پرتال نمایه نموده است.


دبیر انجمن علمی: میثم قاسمی

مشاور انجمن علمی بخش تاریخ: دکتر معصومه دهقان


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: کمال ظریفیان
ناشر: دانشگاه شیراز
صاحب امتیاز: انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
سردبیر: خدیجه علیزاده دیل
مدیر داخلی: سینا میرشاهی
آدرس: شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، پردیس ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه 10، بخش تاریخ، انجمن علمی بخش تاریخ
وب سایت: http://historyelmi.mihanblog.com/
پست الکترونیکی: history.elmi@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول