سعدی شناسی -

سعدی شناسی


 


دوره انتشار: سالنامه

صاحب امتیاز: مرکز سعدی شناسی

به کوشش: کوروش کمالی سروستانی

مشاوران علمی: دکتر اصغر دادبه، دکتر ضیاء موحد، دکتر محمدیوسف نیری، دکتر سعید حمیدیان، علی اصغر محمدخانی، دکتر اکبر نحوی، دکتر فرح نیازکار

نشانی: شیراز صندوق پستی: 696 ـ 71365

وب سایت: http://www.sadishenasi.com/

 


آرشیو نشریه: