نقدنامه تاریخ، باستان شناسی و هنر -

نقدنامه تاریخ، باستان شناسی و هنر


بررسی و تحلیل بخشی از منابع درسی رشته های تاریخ، باستان شناسی و هنر دانشگاه ها


به کوشش: محمد سپهری / علی محمد ولوی

ویراستار: مهرنوش اکبرخانزاده

چاپ اول: سال 1389


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: سالنامه
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول