نقدنامه زبان و ادبیات فارسی -

نقدنامه زبان و ادبیات فارسی


بررسی و تحلیل بخشی از آثار و مآخذ درسی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ها


به کوشش: دکتر حسینعلی قبادی / مهدی سعیدی

با همکاری: سپیده سیدفرجی و ثورالله نوروزی داوودخانی

چاپ اول: اسفند1385


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: سالنامه
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول