نقدنامه زبان و ادبیات فارسی -

نقدنامه زبان و ادبیات فارسی


بررسی و تحلیل بخشی از آثار و مآخذ درسی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ها


به کوشش: دکتر حسینعلی قبادی / مهدی سعیدی

 

با همکاری: سپیده سیدفرجی و ثورالله نوروزی داوودخانی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به مناسبت کنگره بین المللی علوم انسانی

 

 

 

چاپ اول: اسفند1385

 

 

 

 

 


آرشیو نقدنامه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: سالنامه
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول