پژوهش های علوم نظامی

پژوهش های علوم نظامی

پژوهش های علوم نظامی سال اول پاییز و زمستان 1399 شماره 2

مقالات

۱.

راهبردهای تحقق رسالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جغرافیای مقاومت

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۳۹
نظر به اهداف متعالی نظام اسلامی، تأثیرپذیری جغرافیای مقاومت از انقلاب اسلامی، جایگاه انقلاب اسلامی در ساختار ژئوپلیتیکی حال و آینده جهان، پیچیدگی شرایط، فراوانی متغیرها، تنوع تهدیدات، وجود چالش های (فرامنطقه ای، منطقه ای و داخلی)، تعدد بازیگران بین المللی و منطقه ای و نقش سپاه در جغرافیای منطقه، موضوع نوشتار حاضر رسالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جغرافیای مقاومت و راهبردهای تحقق رسالت های متصور است. این نوشتار که نتیجه یک طرح پژوهشی است، از حیث هدف، تحقیقی کاربردی؛ از حیث سطح تحلیل، برخوردار از ماهیتی توصیفی- استنتاجی و از حیث رویکرد و طبقه بندی، کیفی است. داده های مورد نیاز از راه مطالعات اکتشافی و با استفاده از ابزار فیش گردآوری شده است. در فرایند تحقیق با مطالعه اکتشافی در مبانی ارزشی و آموزه های دینی به سؤالات تحقیق که عبارتند از: الف) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه رسالت هایی را در جغرافیای مقاومت عهده دار است؟ ب) راهبردهای تحقق رسالت های متصور کدامند؟ پاسخی منطقی و مستدل ارائه خواهد شد. با نهادینه شدن راهبردهای فوق، ظرفیت پنج گانه ای در راستای تحقق اهداف و دفع تهدیدات برای نظام سیاسی اسلام شکل می گیرد که در مبحث نتیجه گیری به آن ها اشاره شده است.
۲.

تحولات سوریه متاثر از نقش عربستان و تأثیر سنجی آن بر امنیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی «تحولات سوریه متأثر از نقش عربستان و تأثیر سنجی آن بر امنیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران» انجام شده است. در اجرای این نقش، محققان به منظور دستیابی به نتایج مطلوب علمی، با استفاده از تحقیقات میدانی مؤلفه امنیت دفاعی، مجموع 30 شاخص احصاء شده را مورد سنجش قرار داده اند. حجم نمونه آماری در این پژوهش، با استفاده از روش اعتبار سنجی به دست آمده، 65 نفر می باشند. این نوشتار که نمونه یک طرح اعتبار سنجی است؛ از حیث هدف، یک پژوهش کاربردی؛ از حیث سطح تحلیل، برخوردار از ماهیتی توصیفی- تحلیلی (اعتبار سنجی) و از حیث رویکرد و طبقه بندی روش، متکی به روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی است. نتیجه به دست آمده از مؤلفه امنیت دفاعی با میانگین رتبه 4.37 است. می توان گفت تحولات سوریه به دو گونه سلبی و ایجابی که از یک سو با ایجاد چالش های امنیتی و آسیب پذیری های داخلی و خارجی، همه ابعاد امنیت ملی را به مخاطره انداخته و می اندازد که در صورت عدم چاره جویی، ضریب امنیت دفاعی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، فرصت های مناسبی نیز برای ایران فراهم ساخته و می سازد که به شرط بهره برداری و استفاده مناسب و بهینه از آن ها، پایه های امنیت ملی تحکیم شده و ضریب امنیت دفاعی افزایش می یابد.
۳.

شیوه های افزایش کارایی آموزش یگانی رزم در شرایط ویژه

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۳
هدف کلی از انجام تحقیق، شیوه و روش افزایش کارایی آموزش یگانی (جنگ های نامنظم ، عملیات ویژه در جنگل ، کویر ، کوهستان ، آموزش فن زنده ماندن در شرایط سخت و آموزش و آزمایش) رزم در شرایط ویژه گردان های پیاده نزسا به منظور افزایش کارایی آمادگی این گردان ها، در راستای مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه ای است. نوع تحقیق کاربردی است و روش تحقیق ، توصیفی و پیمایشی بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. جامعه آماری تعداد 219 نفر و حجم جامعه نمونه نیز تعداد 60 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و سپس اطلاعات پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل گردید. نتایج حاصله از روش های آمار توصیفی مؤید آن است که افزایش کارایی وضعیت آموزش جنگ های نامنظم حداکثر به میزان 29/79 درصد، آموزش عملیات ویژه در جنگل، کویر و کوهستان حداکثر به میزان 42/83 درصد، آموزش فن زنده ماندن در شرایط سخت حداکثر به میزان 43/86 درصد، آموزش و آزمایش رزم در شرایط ویژه حداکثر به میزان 41/89 درصد جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه ای مؤثر می باشند
۴.

مطالعه شیوه های آموزشی ارتقاء مهارت تیراندازی دانش آموختگان در یک دانشگاه نظامی

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۱
هدف اصلی این پژوهش شناخت آسیب های موجود در شیوه های آموزشی ارتقاء مهارت تیراندازی دانش آموختگان یک دانشگاه نظامی است و از طرفی این دانشگاه عهده دار تربیت دانشجویانی است که مأموریت اصلی آن ها پس از فارغ التحصیلی، دفاع از انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن است.لذا این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و پیمایشی با جامعه آماری به تعداد نودوهشت نفر بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی کمک گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که نقص در تخصص مربیان مهارت تیراندازی از نظر دانشجویان با میانگین 1046/4 و از نظر مربیان و فرماندهان با میانگین 968/3 و همچنین نقص در تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی از نظر دانشجویان با میانگین 3137/4 و از نظر مربیان و فرماندهان با میانگین 02/4، به ترتیب اولویت اول تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و در اولویت دوم نقص در تخصص مربیان قرار دارند. با بازنگری و توجه به نقاط ضعف و آسیب ها در شیوه های آموزشی مربوط به نقص در دو حوزه تخصص مربیان و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی دانش آموختگان و با برنامه ریزی های دقیق می توانیم آسیب ها را از بین ببریم.
۵.

بررسی نقش تخریب و انفجارات در عملیات های دفاع مقدس

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۴۴
هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل شیوه ها و تاکتیک های تخریب و انفجارات در عملیات های دفاع مقدس است. در همین راستا خواستار پاسخ به این سؤال که میزان نقش تخریب و انفجارات بر عملیات های دفاع مقدس چگونه بوده است؟ هستیم. نوع تحقیق کاربردی، در جهت افزایش آگاهی نسل های بعد از دفاع مقدس و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است.نتایج پژوهش نشان می دهد که چگونه می توان در کمترین زمان ممکن، عده ای افراد خاص را با از خود گذشتگی و ایثار به متخصصین و شجاع ترین افراد در صحنه نبرد میدانی تبدیل نمود و با کمترین اطلاعات ممکن در صحنه عمل؛ با نیروی اعتقاد و ایمان، بیشترین نتایج را به دست آورد. همچنین نشان دهنده مجاهدت های رزمندگان تخریب و فعالیت های صورت گرفته توسط آنان در عملیات های هشت سال دفاع مقدس در برخورد با پیشرفته ترین، خطرناک ترین و غیرقابل عبورترین میادین مین تا آن زمان و شکستن ابهت پوشالی دشمن بعثی و هم پیمانانش است.
۶.

بررسی اهمیت اصل غافلگیری در جنگ های پیامبر اکرم (ص) و کاربرد آن در عصر حاضر

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۳
سیره نظامی پیامبر اکرم (ص) در جنگ ها بدین صورت بوده است که برای گسترش اسلام و دعوت به دین، ایشان ابتدا تبلیغ، ارشاد و به دنبال آن سفیر به اقصی نقاط ارسال می فرمودند. هدف از این پژوهش، نشان دادن اهمیت اصل غافلگیری با الهام از تدابیر پیامبر اکرم (ص) در جنگ های صدر اسلام است و در نهایت به این نتیجه می رسد که آیا می توان با استفاده از این اصل در حال حاضر در مقابل دشمنی قوی تر ایستاد و به اهداف مورد نظر خود رسید؟ این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مقالات معتبر تهیه شده؛ و به دنبال آن است که اهمیت اصل غافلگیری را در جنگ های پیامبر (ص) مورد بررسی قرار داده است.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اگر بتوانیم در شرایط نبرد امروزی که یک نبرد ناهمطراز است، به ین نظامی دشمن به طور کامل احاطه داشته باشیم؛ به راحتی می توانیم حرکات او را در صحنه نبرد حدس زده و با روش های نبرد ناهمطراز و حمله به استراتژی کلی دشمن، وی را به طور کامل غافلگیر کرد.