رشد آموزش زبان و ادب فارسی

رشد آموزش زبان و ادب فارسی

رشد آموزش زبان و ادب فارسی 1384 شماره 73

مقالات

۱.

تأملی دیگر در رویین تنی اسفندیار

۲.

منش ها و کردارهای قهرمانان شاهنامه

۳.

زناشویی در شاهنامه

۶.

چالش با ذل مشهدی با سر و سایه فکن

۸.

طنز، طنزپردازی و گل آقای طنز ایران

۱۲.

شیوه ها و شگردهای طنز جدید و مطایبه

۱۴.

ساختارشناسی جوک

۱۷.

(نگاهی به چند اصطلاح و موضوع رایج در هنر طنز) طنز نامه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۵