حمیدرضا الیکایی نژاد

حمیدرضا الیکایی نژاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطلاعات و رقابت پذیری سازمان (مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطلاعات و رقابت پذیری سازمان ها در صنعت خودروسازی میباشد. در این صورت سازمانها می توانند با عنایت به ترکیب این عوامل سطح رقابت پذیری سازمان خود را افزایش داده و یا آن را مدیریت نماید . جامعه آماری پژوهش شامل 146 نفر از خبرگان حوزه پژوهش بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 59 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و به منظور جمع آوری اطلاعات و سنجش متغیرهای تحقیق، در این پژوهش روش های میدانی و ابزار پرسشنامه که بر مبنای مقیاس لیکرت طراحی شده بود، استفاده گردید. جهت بررسی روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا و تحلیل عاملی بهره برده شد و برای بررسی پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و همچنین، روش پایایی ترکیبی نیز استفاده گردید. که مقادیر بیش از 7/0 برای اعتبار ترکیبی و الفای کرونباخ بدست آمد. جهت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷ ﺪه از ﻣﺤ ﯿﻂ ﭘ ﮋوﻫﺶ از ﺗﮑﻨﯿ ﮏ ﻣﻌ ﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد که آزمون های آماری در این پژوهش از طریق نرم افزار SmartPLS صورت می گرفت. نتاج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دادند که مسئولیت اجتماعی بر رقابت پذیری تاثیر معنی داری ندارد همچنین بعد اختیاری از ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی نیز تاثیر معنی داری بر رقابت پذیری ندارد و سایر فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان