ابراهیم رجبپور

ابراهیم رجبپور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

The Effect of Job Crafting on Patients Satisfaction: with The Role of Moderate of Quality of Health Services (Case Study: Persian Gulf Hospital in Bushehr)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Health Care Centre Health Quality Services Human capital Job Crafting Patient satisfaction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۶
today the speed of changes in dispensation have involved all businesses. these changes include product/service, customer services, and consumer behavior. so the present research has examined the effects of job crafting with mediation health services on patient satisfaction. statistical population of the present research consists of two groups: the first group is the recipient of health services of Persian Gulf Martyrs Hospital and the second group of doctors, nurses, services staff, and employees of Persian Gulf Martyrs Hospital that provide medical and health services. to assess the variables of the study, a questionnaire was used. The statistical population of the second group passed 1000 people and 304 of them answered the questionnaire.the research method according to the nature of the research is descriptive-survey research. Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the questionnaire questions that evaluate were obtained 888/0 for the job crafting questionnaire and content validity was used to measure the validity of the research data collection tool. the Questionnaire was the tool for collecting data in this research and Smart PLS software was used to test hypotheses.results of structural equations showed that the job crafting variable has positive and significant effects on patient satisfaction and health quality, and the health quality variable has positive and significant on patient satisfaction. Health quality variable plays a positive mediating role in the relationship between job crafting and patient satisfaction.
۲.

تحلیل و توسعه نهادی مسئولیت اجتماعی سازمان ها: رویکردی آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل و توسعه نهادی مسئولیت اجتماعی سازمان ها مشروعیت درونی مشروعیت بیرونی نهادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف: پژوهش حاضر به دنبال توسعه و بهبود مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان ها است. برای این منظور از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی بهره گیری شد تا به این سئوال پاسخ داده شود که در قالب نگرش نهادی، مسئولیت اجتماعی سازمان ها چگونه خواهد بود؟ و آیا می توان مدلی برای شکل گیری مسئولیت اجتماعی سازمان ها ارائه داد؟ روش: پارادایم پژوهش، تفسیرگرایی و رویکرد آن کیفی بود. برای اجرای پژوهش، استراتژی مطالعه موردی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی، دلفی فازی و دیمتل استفاده شد. یافته ها: مصاحبه های انجام شده با تحلیل محتوای کیفی و نرم افزار مکس کیودا بررسی و هفت مفهوم اصلی: هنجارها و اصول اخلاقی، مشروعیت اجتماعی، فرهنگ سازی، رعایت قوانین و مقررات، فشارهای نهادی، ویژگی های جامعه، شرایط مادی/فیزیکی جامعه، استخراج شدند. به منظور جمع بندی نظر خبرگان در مورد ارتباط بین مفاهیم اصلی استخراج شده از مصاحبه ها به روش دلفی فازی، نتایج به هشت نفر از اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت و سازمان و پنج نفر از مدیران با سابقه ارسال شد. پس از سه مرتبه تحلیل و جمع بندی نظرات، سه متغیر اصلی و چهار متغیر به عنوان میانجی مشخص شدند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مسئولیت اجتماعی سازمان ها به خودی خود و در خلاء اجتماعی اتفاق نمی افتد و مناسبات اجتماعی مرتبط با این حوزه مسئولیت سازمان ها که به منظور تحقق مشروعیت درونی و بیرونی سازمان می باشند، باید در قالب های هنجاری، اخلاقی و یا فرهنگی مدنظر قرار داد. البته در این میان، قوانین، فشارهای نهادی، ویژگی های جامعه و شرایط اقتصادی سازمان ها نیز تأثیرگذار می باشند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان