یاور قاسمی

یاور قاسمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

پیش بینی هویت کارکنان مبتنی بر اخلاق حرفه ای در جمعیت هلال احمر استان اردبیل

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۶
این تحقیق با هدف پیش بینی هویت کارکنان مبتنی بر اخلاق حرفه ای در جمعیت هلال احمر استان اردبیل با تعداد نمونه آماری 132 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد اجرا گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد اخلاق حرفه ای است که روایی آنها با استفاده از روش روایی صوری به تأیید رسید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب اطمینان 0.7 بود مورد تأیید واقع گردید. پس از جمع اوری پرسشنامه وارد نرم افزار SPSS گردید تا تجزیه و تحلیل در این نرم افزار انجام پذیرد. قبل از آزمون فرضیات برای اطمینان از نرمال بودن داده ها و همچنین انتخاب آزمون مورد نظر برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده گردید. که نتایج نشان داد داده ها نرمال هستند بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیات استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیر اخلاق حرفه ای تأثیر معنی داری بر هویت کارکنان دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان