یعقوب رییسی آهوان

یعقوب رییسی آهوان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

مطالعه تأثیر مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر ویژگی های غیرشناختی (نگرش عاطفی) یادگیری دانش آموزان دبیرستان های دولتی، غیر دولتی ، نمونه دولتی و استعدادهای درخشان (سمپاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی و کشف تأثیرگذاری مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر ویژگی های غیرشناختی (نگرش عاطفی) یادگیری دانش آموزان دبیرستان های دولتی، غیردولتی، نمونه دولتی و تیزهوشان (سمپاد ) و ارائه راهکارهایی در جهت طراحی بهتر محیط های آموزشی انجام گرفت. روش : روش پژوهش آمیخته یا ترکیبی است که در بخش کمی، از روش پیمایشی نوع مقطعی و در بخش کیفی از روش بررسی موردی ( پژوهش پدیدارشناختی از نوع تجربه زیست شده) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان کلیه دبیرستان های دوره دوم متوسطه پسرانه ناحیه یک شهر بندرعباس در سال تحصیلی99- 1398 است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی هشت دبیرستان( سه دبیرستان دولتی، سه دبیرستان غیر دولتی، یک دبیرستان نمونه دولتی و یک دبیرستان تیزهوشان) انتخاب شدند.
۲.

The Relationship between The Hidden Curriculum Components and The Affective Attitudes of High School Students' Learning(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۴۲
The present study aimed to explore the relationship between the hidden curriculum components and the affective attitudes of students' learning in high schools and to create a better learning and educational setting. The research adopted a quantitative method using a cross-sectional survey. The population consisted of 277 male high school students in District 1 of Bandar Abbas in the academic year 2019-2020. They were selected through the cluster sampling method and randomly assigned to the experimental groups. Data were gathered by the Affective Attitudes of Learning Questionnaire and the Hidden Curriculum Components Questionnaire. Structural equation modeling, Pearson correlation coefficient, and multiple regression analysis were used to analyze the data in a quantitative way. In the quantitative part, the results of multiple regression showed that there was a correlation (0.0627) between the components of the hidden curriculum with affective attitudes of learning that was significant at (0.095) confidence level. To compare the differences between the scores of the hidden curriculum components in different types of high schools, the quantitative findings showed the mean scores of most components in Exceptional Talents (SAMPAD) high school were significantly higher than the mean scores in public and non-public high schools (P <0.05). Furthermore, the results showed that the components of the hidden curriculum have a profound and lasting impact on their affective attitudes toward school, textbooks, courses, and their academic self-concept.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان