پرستو محمدکریمی

پرستو محمدکریمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

اعتباریابی مدل مفهومی چابکی استراتژیک در بانک ملی ایران

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۶
نظر به اهمیت چابکی استراتژیک در بانک ها، هدف پژوهش، اعتباریابی مدل چابکی استراتژیک طراحی شده توسط محقق در بانک ملی ایران می باشد. مدل مذکور که حاصل اجرای پژوهش به روش فراترکیب و دلفی بوده، مشتمل بر 4 بعد اصلی، 11 مؤلفه و 34 شاخص است. جامعه آماری، کلیه کارکنان رسمی بانک ملی دارای مشاغل تخصصی شاغل در ادارات امور و واحدهای ستادی تهران (946 نفر) بوده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین (275 نفر) و نمونه گیری به روش تصادفی انجام پذیرفت. روش گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل بوده که روایی با اعتبار محتوا و پایایی با آلفای کرونباخ تائید گردید. آزمون مدل در محیط واقعی بانک ملی، با کمک آزمون های آمار استنباطی از قبیل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با استفاده از آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری 05/0 و بررسی تناسب شاخص های RMSEA، P-value، df/ χ2 و همچنین آزمون T، انجام و اعتبار مدل تأیید گردید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان