فاطمه درمنکی فراهانی

فاطمه درمنکی فراهانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

تجزیه و تحلیل تحلیل چند سطحی تأثیر بازاریابی داخلی کارکنان بر کیفیت ارائه خدمات با میانجی گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی در صنعت هتلداری

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت ارائه خدماتِ پس از ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای میزان خدمات ارائه شده در هتل هاست. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی   پیمایشی است. پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ و شاخص CR و روایی آن با روش های روایی محتوا، روایی همگرا و واگرا تایید شده است. یافته های پژوهش حاضر نشانگر تایید تمامی فرضیه های پژوهش اند؛ خروجی نرم افزار تحلیل خطی سلسله مراتبی نشان دهنده روابط چندسطحی متغیرهای پژوهش بود. به علاوه، اثر متغیر میانجی با آزمون سوبل و شدت آن با ضریب وی.اِی.اف سنجیده شد. نتایج نشان داد که مدیران باید با استفاده از بازاریابی داخلی، که در سطح سازمانی است، موجب بهبود کیفیت ارائه خدمات توسط کارکنان شوند: با القای حس افتخار، اعتقاد و احترام به کارکنان، تعریف مأموریت مشخص، ارائه الگوی مناسب به آن ها در کنار ارتقای فرهنگ خطرپذیری، تأکید بر احساسات کارکنان و توجه به خواست و نیاز آن ها.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان