امیدعلی شیبانی

امیدعلی شیبانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

مقایسه اثر بخشی نظریه عقلانی- عاطفی- رفتاری الیس با نظریه تصمیم گیری تیدمن برعملکرد شغلی معلمان

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۳
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی نظریه الیس با نظریه تیدمن برعملکرد شغلی معلمان بود. روش پژوهش آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری تمامی دبیران مدارس متوسطه ناحیه 4 شهر شیراز در سال تحصیلی95 -1394 بودند.نمونه گیری به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انجام گردید. به گروه آزمایش شماره 1 هفت جلسه 5/1 ساعته آموزش بر اساس نظریه عقلانی عاطفی رفتاری الیس و گروه آزمایش شماره 2 هفت جلسه 5/1 ساعته آموزش براساس نظریه تصمیم گیری تیدمن دریافت کردند وبه گروه کنترل آموزشی داده نشد. پس آزمون اجرا و یکماه بعد پیگیری انجام شد و داده ها با روش های آماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که نظریه عقلانی عاطفی رفتاری الیس بر عملکرد شغلی معلمان و ابعاد آن تاثیر معنادار دارد و نتایجش در طول زمان پایدار است. نظریه تصمیم گیری تیدمن بر عملکرد شغلی معلمان و ابعاد آن تاثیر معنادار دارد و نتایجش در طول زمان پایدار است. بین اثر بخشی و پایداری اثر بخشی نظریه عقلانی عاطفی رفتاری الیس ونظریه تصمیم گیری تیدمن بر عملکرد شغلی معلمان و ابعاد آن تفاوت معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان