آیدا اکبری اولقی

آیدا اکبری اولقی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

رابطه اخلاق حرفه ای با فضیلت و تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی (مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران)

تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای با فضیلت و تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی بود. این پژوهش از نظر هدف «کاربردی» و از نظر گرداوری «میدانی» و از نظر اجرا «توصیفی» از نوع «همبستگی» بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران بود (N=755). حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 254 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002)، فضیلت سازمانی کامرون (2004) و تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) بود که ضریب پایایی آنها به ترتیب 76/0، 83/0 و 89/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم افزار آماری SPSS-22 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اخلاق حرفه ای با فضیلت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان رابطه وجود دارد و تعهد سازمانی سهم بیشتری در پیش بینی اخلاق حرفه ای معلمان دارد. کلید واژه: اخلاق حرفه ای، فضیلت سازمانی، تعهد سازمانی

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان